Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou

FINANCOVÁNÍ

 Financování SovaBEZ (bez navýšení) | Financování WUSTENROT | Dotace ZELENÁ - ÚSPORÁM | Nová zelená úsporám | IROP - Výzva EU - Energetické úspory v bytových domech III.

Financování SovaBEZ (bez navýšení)

 

Dovolujeme si Vám nabídnout financování stavebních úprav a novostaveb na Vašem domě prováděné naší firmou - SOVA stavební s.r.o.
Nabízíme úvěr bez účasti třetí osoby ( stavební spořitelny, banky, atd. ) formou splátek bez navýšení v rozmezí až do 36 měsíců. Smluvní vztah vzniká pouze mezi objednatelem a zhotovitelem.
Tento způsob financování je možné využít pouze do určité částky.
 

INFORMUJTE SE O MOŽNOSTECH SPLÁTEK NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 777 100 918.

 

Jak postupovat?

V případě zájmu o naše služby nejdříve kontaktujte našeho obchodního zástupce daného regionu, který Vás navštíví u dané stavby. Po zaměření Vám ZDARMA zpracujeme cenovou nabídku jejíž součástí bude i nabídka financování SovaBEZ. Počáteční akontaci a splátky možno domluvit dle vašich možností.

 

 

Financování WUSTENROT

 

Financování zakázek Wustenrot

Revit - Nové výhodnější podmínky

Finanční skupina Wüstenrot vylepšuje svou úvěrovou nabídku  REVIT, určenou na revitalizaci bytových domů pro družstva a sdružení vlastníků. Od 7. prosince mohou využít zbrusu nový tarif, který zavádí konstantní splátku v období překlenovacího i řádného úvěru, má atraktivní úrokovou sazbu od 2,89 % a maximálně zjednodušuje vyřízení úvěru.

Základní parametry úvěru:

  •    maximální výše úvěru je 500.000,- Kč na 1 bytovou jednotku
  •    pro zajištění úvěru pouze vinkulací pojištění nemovitosti činí průměrná výše úvěru na 1 bytovou jednotku u bytového družstva 300.000,- Kč a u společenství vlastníků 400.000,- Kč na 1 bytovou jednotku
  •    splatnost po měsících až 25 let

 

Výhody úvěru:

 • garance úrokové sazby po celou dobu splatnosti úvěru
 • konstantní splátka úvěru
 • možnost mimořádných vkladů a splátek včetně využití DOTACÍ
 • ve fázi řádného úvěru lze kdykoliv zdarma splatit
 • lhůta pro čerpání až 24 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy)
 • bez poplatku za nedočerpání úvěru
 • bez poplatku za zpracování úvěru
 • bez poplatku za vedení úvěrového účtu
 • nevyžadujeme zástavu nemovitosti
 • poskytnutí úvěru není podmíněno složením minimálního vkladu

 

Více informací o tomto programu naleznete zde 


HypoRevit

Je hypoteční úvěr poskytovaný bytovým družstvům a obcím na financováním potřeb spojený se zajištěním nebo zkvalitněním bydlení.

Úvěr lze poskytnout na následující účely:

 • rekonstrukce, modernizace, oprava nemovitosti
 • změna stavby (přístavba, nástavba, stavební úpravy)
 • novostavba, dostavba nemovitosti
 • připojení nemovitosti k veřejným sítím
 • koupě nemovitosti (v rámci privatizace bytového fondu)
 • splacení úvěrů dříve poskytnutých na uvedené účely

Uvedené účely lze vzájemně kombinovat.

 

Více informací o tomto programu naleznete zde

 

TopRevit 

Je úvěr bez zástavy nemovitosti poskytovaný bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek na financování revitalizací bytových domů.

Úvěr lze poskytnout na následující účely:

 • rekonstrukce, modernizace, oprava nemovitosti
 • změna stavby (přístavba, nástavba, stavební úpravy)
 • připojení nemovitosti k veřejným sítím
 • splacení dříve poskytnutých úvěrů jiných bank na uvedené účely

Uvedené účely lze vzájemně kombinovat.

 

Více informací o tomto programu naleznete zde 

 

 

 

Nová zelená úsporám

 

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „fond“), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám (dále jen „program“) je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Cíle programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Zdroje financování programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013–2020. Financování Programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Na co je možné žádat dotaci

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

 

 

IROP - Výzva EU

Energetické úspory v bytových domech III.


Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP) vyhlašuje 12. 1. 2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu. Mezi tyto změny patří zejména:

 •     nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění – některé indikátory bude ŘO IROP sledovat a vyhodnocovat pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno;
 •     jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodnocení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povinné k výběru;
 •     oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
 •     rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim „blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti;
 •     změna (zmírnění) definice bytového domu - nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;
 •     společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.


Žádosti v systému bude možné zakládat a podávat od 2. 2. 2018. Žadatelé tak budou mít dostatek času k seznámení se s pravidly nové výzvy.

Aktuality

20. 5. 2019 Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 20. 5. 2019 provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“.
Předmětem revize je úprava rovnice výpočtu hodnoty indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů pro stav před projektem. Revize dále posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020, 14:00 hod. Revize mění také datum ukončení realizace pro projekty podané po 20. 5. 2019 (nevztahuje se na žádosti podané před 20. 5. 2019 včetně).

Více informací o této výzvě naleznete zde.

 

 © 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail