Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

FINANCOVÁNÍ

 Financování SovaBEZ (bez navýšení) | Financování WUSTENROT | Dotace ZELENÁ - ÚSPORÁM | Nová zelená úsporám | Výzva EU - Energetické úspory v bytových domech II.

Financování SovaBEZ (bez navýšení)

 

Dovolujeme si Vám nabídnout financování stavebních úprav a novostaveb na Vašem domě prováděné naší firmou - SOVA stavební s.r.o.
Nabízíme úvěr bez účasti třetí osoby ( stavební spořitelny, banky, atd. ) formou splátek bez navýšení v rozmezí až do 36 měsíců. Smluvní vztah vzniká pouze mezi objednatelem a zhotovitelem.
Tento způsob financování je možné využít pouze do určité částky.
 

INFORMUJTE SE O MOŽNOSTECH SPLÁTEK NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 777 100 918.

 

Jak postupovat?

V případě zájmu o naše služby nejdříve kontaktujte našeho obchodního zástupce daného regionu, který Vás navštíví u dané stavby. Po zaměření Vám ZDARMA zpracujeme cenovou nabídku jejíž součástí bude i nabídka financování SovaBEZ. Počáteční akontaci a splátky možno domluvit dle vašich možností.

 

 

Financování WUSTENROT

 

Financování zakázek Wustenrot

Revit, úvěrový program oceněný v soutěži Zlatá koruna 2006 a 2007

Stavební spořitelna Wüstenrot se v průběhu posledních let stala specialistou na financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů. S vědomím, že opravy a rekonstrukce nevyžadují jen panelové domy, nabízí úvěrový program Revit všem bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek.

 

Více informací o tomto programu naleznete zde 


HypoRevit

Je hypoteční úvěr poskytovaný bytovým družstvům a obcím na financováním potřeb spojený se zajištěním nebo zkvalitněním bydlení.

Úvěr lze poskytnout na následující účely:

 • rekonstrukce, modernizace, oprava nemovitosti
 • změna stavby (přístavba, nástavba, stavební úpravy)
 • novostavba, dostavba nemovitosti
 • připojení nemovitosti k veřejným sítím
 • koupě nemovitosti (v rámci privatizace bytového fondu)
 • splacení úvěrů dříve poskytnutých na uvedené účely

Uvedené účely lze vzájemně kombinovat.

 

Více informací o tomto programu naleznete zde

 

TopRevit 

Je úvěr bez zástavy nemovitosti poskytovaný bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek na financování revitalizací bytových domů.

Úvěr lze poskytnout na následující účely:

 • rekonstrukce, modernizace, oprava nemovitosti
 • změna stavby (přístavba, nástavba, stavební úpravy)
 • připojení nemovitosti k veřejným sítím
 • splacení dříve poskytnutých úvěrů jiných bank na uvedené účely

Uvedené účely lze vzájemně kombinovat.

 

Více informací o tomto programu naleznete zde 

 

 

 

Nová zelená úsporám

 

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „fond“), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám (dále jen „program“) je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Cíle programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Zdroje financování programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013–2020. Financování Programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Na co je možné žádat dotaci

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

 

 

Výzva EU - Energetické úspory v bytových domech II.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016, 37. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. 

Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Více informací o této výzvě naleznete zde.

 

 © 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail